Sinds 1921

Toegelaten Exporteur

Toegelaten Exporteur

Bij het exporteren van goederen naar Zuid-Korea zal de klant vragen om een ‘Toegelaten Exporteur’ oftewel ‘Approved Exporter’. De Europese Unie heeft met Zuid-Korea een overeenkomst afgesloten, zodra een bedrijf ‘toegelaten exporteur’ is, heeft dit gunstige consequenties voor de te betalen invoerrechten. Het EUR1 certificaat is in Zuid-Korea niet geldig.

Wat is een Toegelaten Exporteur?

De Europese Unie heeft met een aantal landen een handelsovereenkomst gesloten, waarbij men onder bepaalde voorwaarden geen invoerrechten of een minder invoerrechten hoeft te worden. Vanuit de Europese Unie verzonden, wordt als voorwaarde gesteld dat goederen in de Europese Unie moeten zijn gefabriceerd. Aan exporteurs kan onder voorwaarden een vergunning worden verleend om bij export, een verklaring omtrent de preferentiële oorsprong te plaatsen op de factuur. Normaal gesproken mag dit tot een bedrag van €6000,– maar zodra bedrijven een Vergunning Toegelaten Exporteur hebben, zijn geen waardegrenzen gebonden. Een Vergunning Toegelaten Exporteur is vooral handig wanneer bedrijven vaak exporteren en het om dezelfde soort goederen gaat.

Toegelaten Exporteur i.p.v. EUR1?

Met het EUR1, factuurverklaring tot €6000,– of Toegelaten Exporteur hoeft men in diverse landen (o.a. Noorwegen, Zwitserland, Mexico, Servië, Zuid-Afrika etc.) geen of minder invoerrechten te betalen. Kan een vergunning Toegelaten Exporteur het EUR1 vervangen? Zodra de belastingdienst de Vergunning Toegelaten Exporteur afgeeft kan deze dienst doen als of i.p.v het EUR1 dienen, echter zie je in de praktijk vaak dat bedrijven buiten de Europese Unie het EUR1 evengoed willen hebben.

Zie onderstaande link voor aanvraag Vergunning Toegelaten Exporteur:

Toegelaten Exporteur

Wat dient op de factuur vermeld te worden bij een Toegelaten Exporteur?

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr……..(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ……………….(2) oorsprong zijn.

 cumulatie met ……………………………… (naam van land/landen)

 geen cumulatie (3)

Engelse versie The exporter of the products covered by this document (customs authorization no………(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated , these products are of ………………(2) preferential origin.

 cumulation applied with ………..(name of the country/countries)

 no cumulation applied (3)

Duitse versie Der Ausführer (Ermächtiger Ausführer, Bewilligungs-Nr……(1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …….. (2) Ursprungswaren sind.

 Kumulierung angewendet mit ……….(Name des Landes/ der Länder)

 keine Kumulierung angewendet (3)

Franse Versie L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ……..(1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ………….(2).

 Cumul appliqué avec ………. (nom du/des pays)

 Aucun cumul appliqué (3) …………………………………………………………..

(4) (Plaats en datum) …………………………………………………………..

(5) Handtekening van de exporteur gevolgd door zijn naam in blokletters)

(1) Indien de factuurverklaring door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden ingevuld. (2) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit door middel van de letters “CM” duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld. (3) Doorhalen en aanvullen waar nodig. (4) Deze gegevens kunnen worden weggelaten indien ze in het document zelf al voorkomen. (5) Indien de exporteur niet behoeft te ondertekenen, dan behoeft ook diens naam niet te worden vermeld.

Zie ook Kamer van Koophandel: Toegelaten Exporteur

Geef een reactie

-->
-->